Ta Me Ag Iarraidh

Chapter 1

.........

by: Apathy_
Ta me ag iarraidh gan a gra duit
Ta me ag iarraidh gan curam
Ta me ag iarraidh gan conai mo shaol
Ar mian leo go raibh tu ann
Ta me ag iarraidh gan smaoineamh
Ait a bhfuil tu no cad a dheanann tu
Ta bron orm nach feidir liom cabhru fein
Thit me i ngra leat.

26 Comments

© 2020 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content