Ενοχλητικές Η ζωή μου στα Ελληνικά και Αγγλικά My Annoying life in Greek and English

Αυτή η ιστορία είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η ελπίδα εσείς να το απολαύσετε.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This story is in both Greek and English. Hope you guys enjoy it.

Chapter 1

Επιτρέψτε μου να αντιγράφων ασφαλείας Let me Backup

Εμείς πάμε για να περάσει μέσα από αυτό γρήγορα, έτσι ελπίζω να μπορούν να συμβαδίσουν. Έχω πάντα μισούσε το όνομά μου, γι 'αυτό μου έκανε ένα νέο όνομα. Lily έγινε ο δεύτερος identiy μου. Ο φίλος μου, κι εγώ τόσο πολύ να τραγουδήσει, έτσι ώστε να ccreated μια μπάντα. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλάαυτή θα είναι η αρχή.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We're going to go through this quickly, so I hope you can keep up. I've always hated my name, so I made me a new name. Lily became my second identiy. My friend, and I both love to sing, so we ccreated a band. It's a very long story, but this will be the start.

Skip to Chapter

21 Comments

© 2020 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content